MODUL VLASTENECKÝ A BRANNÝ

Návrat k odkazu Tomáše Garrigue Masaryka


Seminář je zaměřen na osobnost zakladatele Československa ve všech aspektech jeho působení. Jako profesor Karlovy univerzity byl v Čechách vnímán jako rebel, který se postavil proti obrozeneckým mýtům podvržených rukopisů a proslavil se vystoupením za revizi procesu s Hilsnerem. V té době byl nejméně oblíbeným Čechem. Po vypuknutí první světové války se jako jediný dokázal přesvědčivě postavit proti Rakousko-Uhersku a stanul tak v čele našeho prvního odboje. Po zvolení prezidentem se stal největší morální a politickou autoritou nejen v Československu, ale v celé Evropě. V současné době se nacházíme na dějinné křižovatce a potřebujeme vůdcovství v duchu T.G. Masaryka. Evropská Unie se stává pro národy stejným žalářem, jakou byla svého času říše Habsburků. Přichází čas pro změnu? Náš seminář přinese odpovědi na současné výzvy v duchu T.G.M.

Naše legionářská tradice


Seminář je zaměřen na naši legionářskou tradici, kterou jsme si tento rok připomněli stým výročím bitvy u Zborova. Naši legionáři byli dobrovolníci, kteří se přihlásili do naší nově se formující armády ve Francii, Rusku i Itálii. Naši vojáci bojovali za stát, který neexistoval a riskovali v případě zajetí smrt na popravišti. Nejslavnější byla anabáze našich ruských legionářů, kteří dobyli území větší než Evropa v rekordně krátkém čase. Pokud jako národ chceme přežít ve změněných bezpečnostních podmínkách dnešní Evropy, tak se bezpodmínečně musíme vrátit k naší legionářské tradici a k hodnotám naší dobrovolnické armády. Seminář se zaměří na motivaci naši vojáků a odlišnosti podmínek ve Francii, Rusku i Itálii. Cílem semináře je navázat na legionářskou tradici v dnešní době.

Smysl českých dějin


Seminář je zaměřen na smysl českých dějin. Budou rozebrány dvě koncepce českých dějin v pojetí T. G. Masaryka a Josefa Pekaře. Masarykovská koncepce byla postavena na světovém významu Mistra Jana Husa a husitství, které vnímal jako počátek protestantského ducha. Církev českobratrská byla pokračováním této tradice, jež našla své vyvrcholení v Janu Ámosu Komenském. Bílá hora byla tragédií, která vedla k období temna. Národní obrození znamenalo obnovení národa a jeho identity. Byly položeny základy moderního českého národa v díle Františka Palackého a Karla Havlíčka Borovského. Pekař vidí negativně husitství a vyzdvihuje dobu barokní a katolickou církev. Cílem semináře je prodiskutovat alternativní pojetí českých dějin.

Nejvýznamnější osobnosti našich dějin


Tento seminář má vyzvednout všechny české osobnosti bez ohledu na náboženské a ideologické přesvědčení. Budou rozebrány osobnosti svatého Václava a jeho bratra knížete Boleslava. Všichni významní přemyslovští panovníci budou připomenuti se zvláštním zaměřením na Přemysla Otakara II., který měl ambici a vůli stát se císařem. Největším Čechem se stal Karel IV. a proto mu bude vyhrazeno čestné místo v takto koncipovaném semináři. Jan Hus a Jan Žižka z Trocnova jsou osobnosti, na které náš národ může být právem hrdý. Zvláštní pozornost si zaslouží politika Jiříka z Poděbrad v období islámské hrozby a osobnosti Valdštejna a Radeckého z hlediska naší tradice katolické. Národní obrození dalo našemu národu několik velikánů, které si musíme stále připomínat. Světově proslulým se stal T.G. Masaryk a Tomáš Baťa. Musíme navázat na tuto masarykovsko-baťovskou tradici. Náš seminář má vyzvednout všechny české osobnosti bez ohledu na náboženské a ideologické přesvědčení.