Tato vzdělávací firma existuje na trhu od roku 1995, kdy byl v čele firmy docent Stanislav Balík. V roce 2017 došlo v zaměření firmy k velkým změnám, které jsou realizovány s příchodem PhDr. Stanislava Balíka do vedení firmy. Došlo ke změně jejího názvu a zaměření kurzů, které budou pokrývat mnohem širší tematické spektrum a rozsah.

Základní filozofií naší firmy je propojit tři pilíře rozvoje regionů. Prvním z pilířů jsou naše základní a střední školy, v naší mladé generaci je naděje našeho národa. Budeme organizovat přednášky a besedy k tématice našich dějin a tradic, zejména se zaměříme na všechny významné osobnosti, kterými náš národ obohatil světovou kulturu, politiku, vědu a ekonomiku.

Druhým pilířem jsou naši starostové, jež budou sehrávat klíčovou roli v rozvoji měst a obcí. Mikroregiony se musejí stát rozhodujícími v době deglobalizace pro rozvoj místních ekonomik. Nejvýznamnějším faktorem pro úspěch regionu se stane spolupráce a naše kurzy chtějí svým dílem k tomuto trendu přispět.

Třetím pilířem je rozvoj našich národních malých a středních firem, které budou sehrávat klíčovou roli při naplňování těchto cílů. Pro ně jsou určeny naše moduly v měkkých dovednostech, které jsou klíčové pro nové trendy v řízení firem.

Tato problematika v sobě zahrnuje celou řadu humanitních oborů, které jsou propojeny jednotící filozofií. Které vědní obory lze zahrnout do tohoto široce koncipovaného učebního modulu? Jsou to dějiny, pedagogika, rétorika, psychologie, etika a právo. Umění vést je dovednost, kterou považujeme za stěžejní pro zdravé fungování nejen státu, ale i firmy. Cílem těchto kurzů je ukázat cestu k tomu, jak získat požadované dovednosti. Dalším cílem našich modulů je ukázat, že umění vést je dovednost, kterou je nutno trénovat. Trénink má vždy praktický charakter a lidé se viditelně zdokonalují v dané dovednosti. Teorie je tvůrčím způsobem zakomponována do praktických zaměstnání.

V tomto roce se vzdělávání rozšiřuje o další učební moduly. Novinkou v tomto roce je zahájení provozu špičkového vzdělávacího zařízení na Českomoravské vrchovině v malebné obci Světnov. Naše firma navazuje na tradici našich velikánů Tomáše Garrigue Masaryka a Tomáše a Jana Antonína Bati. Chce přispět k tomu, aby jejich myšlenky a činy byly inspirací v našich každodenních životech. Naše akademie propojuje teorii a praxi v jeden nedělitelný celek a tím proměňuje životy našich klientů.

Kurzy budeme tvořit podle přání našich klientů.