PhDr. Stanislav Balík

lektor a poradce, který se zabývá bezpečnostní politikou, historií, vojenstvím a komunikačními dovednostmi

Vzdělání:

• 2011
státní rigorózní zkouška na Filozofické fakultě v oboru filozofie

• 2007
absolvování programu celoživotního vzdělávání na Evropském polytechnickém institutu

• 1995
didaktika a rétorika pro štábní důstojníky v Hamburku na Velitelské akademii Bundeswehru

• 1992
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity-obory filozofie-ekonomické vědy, základy politologie

• 1987
SOU knihkupecké Luhačovice


Praxe:

• 2016
akademický pracovník skupiny vojenského leadershipu, na katedře leadershipu Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

• 1996
náčelník skupiny humanitních předmětů s výukou pedagogiky, rétoriky, vojenských dějin a vedení lidí na Vojenské akademii ve Vyškově

• 1994
odborný asistent sociologie na Vojenské akademii v Brně

• 1994
asistent politologie na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově

• 1993
roční základní vojenská služba, absolvování Školy důstojníků v záloze ve Vyškově a výkon funkce velitele čety a zástupce velitele roty v Mikulově


Zahraniční studijní pobyty:

• 1999
studijní pobyt v USA zaměřený na mediální komunikaci v Pentagonu

• 1997
studijní pobyt na poddůstojnické škole v Delitzschi

• 1995
didaktika a rétorika pro štábní důstojníky na Velitelské akademii Bundeswehru
kurz vnitřního vedení v Koblenzi


V současné době lektor a poradce.

Životopis

Narodil jsem se 19. července 1969 ve Znojmě. Rád jsem četl, a proto jsem studoval na knihkupecké škole v Luhačovicích, která mi dala ty nejlepší základy v humanitních oborech. Po maturitě jsem pokračoval ve studiu na filozofické fakultě, která byla součástí univerzity, jež po roce 1989 opět získala název Masarykova. Studoval jsem filozofii, ekonomii a politologii. Po státních zkouškách jsem absolvoval roční základní vojenskou službu v Mikulově na funkci velitele čety.

Po vojenské základní službě jsem nastoupil na tehdejší Vojenskou vysokou školu ve Vyškově a později na Vojenskou akademii v Brně jako občanský zaměstnanec. Z Brna jsem byl vyslán na kurs rétoriky a didaktiky pro štábní důstojníky Bundeswehru. Tento elitní kurs v Hamburku mi dal ty nejlepší základy v oblasti rétoriky, pedagogiky a psychologie. Pochopil jsem, co to je situační učební trénink, který se stal základním stavebním kamenem všech studijních modulů, které jsme museli absolvovat. Byl to podobný typ vzdělání, který absolvovali studenti Baťovy školy práce. Teorie a praxe byly propojeny v jeden nedělitelný celek. Nikdy v životě jsem neabsolvoval tak kvalitní kurs. Plně jsem pochopil, co to je být vzděláván v duchu Jana Ámose Komenského, paradoxně ne doma, ale v Německu. Po návratu do Brna jsem koncipoval modul na mediální komunikaci pro důstojníky generálního štábu. Tento učební modul se setkal s velmi pozitivním ohlasem ze strany absolventů kurzu.

Plukovník Sova byl jedním z nich a nabídl mi místo náčelníka skupiny humanitních předmětů ve Vyškově. Zakládala se Vojenská akademie a já jsem tak mohl plně realizovat všechny své zkušenosti z Německa. Měl jsem k dispozici skupinu pedagogů, televizní studio, tiskárnu s nakladatelstvím, ale hlavně naprosto volnou ruku v tom, jak chci koncipovat kurzy kariérního vzdělávání ve Vyškově. Mohl jsem plně rozvinout svou kreativitu a tvůrčí zápal. Stal jsem se garantem výuky humanitních předmětů ve Vyškově po dlouhou dobu dvaceti let. Co se během této dlouhé doby odehrálo? Velice dlouho bych vše mohl popisovat, ale ve své knize „Vedení lidí v armádě“ jsem vše podrobně popsal. Zkusím telegraficky vybrat to nejpodstatnější.

Kariérní vzdělávání jsem postavil na situačním učebním tréninku v podobě aplikovaných disciplín psychologie, pedagogiky a rétoriky. Politologie, bezpečnostní studia a vojenské dějiny se staly obsahem takto pojímaných modulů. Studenti trénovali praktické životní situace a přitom si museli osvojit poznatky ze studijních materiálů a přednášek. Cílem bylo získat schopnost, dovednosti, podat výkon, nešlo o získávání encyklopedických znalostí a vědomostí. Díky videozáznamu byly všechny trénované situace vyhodnoceny metodou zpětné vazby a studenti se tak mohli sami přesvědčit o svém výrazném zlepšení. Skupinová dynamika výrazně přispívala k individuálnímu zlepšování jednotlivců. K podstatnému zlepšení přispívala práce v malých skupinách do deseti osob. Celá skupina tak byla do pedagogického procesu zapojena.

Další oblastí byly kurzy mediální komunikace. Stal jsem se trenérem v této oblasti, a proto jsem školil všechny generály Armády České republiky a velitele brigád. Další cílovou skupinou byli tiskoví mluvčí v armádě a odborníci na psychologické operace. Pro velký zájem jsem takto koncipované kurzy realizoval na Slovensku v týdenních blocích. Kurzy byly vyhlášeny jako nejlepší zahraniční kurzy na Slovensku a já jsem tak pro stejné skupiny tiskových mluvčí připravoval každý rok nový týdenní modul. Byla to práce, která plně odpovídala mému založení, protože jsem mohl plně rozvinout svou kreativitu. Kurzy se odehrávaly ve Vysokých Tatrách a Trenčanských Teplicích a tak tu byla přidaná hodnota tohoto kouzelného prostředí.

Velmi podnětný byl studijní pobyt v USA v roce 1999. Získal jsem zkušenosti v Pentagonu a na komunikační škole americké armády v Marylandu. Učební moduly se stále vylepšovaly podle zpětné vazby po každém kurzu. Připravovaly se stále nové kurzy pro další cílové skupiny jako například rekrutační střediska a nově zřízené funkce vrchních a vedoucích praporčíků rot.

Vytvořil jsem videa přednášek vojenského leadershipu pro Univerzitu obrany v Brně. Celý systém přípravy byl nově koncipován a vyzkoušen na katedře leadershipu. Rozvíjel jsem projekt kreativního leadershipu podle profesora Prochazky z USA, který pobýval na této katedře.

Po odchodu do zálohy jsem založil MASARYKOVSKO-BAŤOVSKOU AKADEMII, která svou filozofií navazuje na vše, co jsem mohl realizovat na našich vojenských školách. Nově jsou koncipovány moduly, které vycházejí z tradice Tomáše a Jana Bati. Situační učební trénink zůstává základním stavebním kamenem všech tréninkových modulů. Celý systém našeho vzdělávání vyrůstá ze skutečně morálních a charakterních osobností, které jsou pro nás vzorem, proto se připravuje projekt seznámení se stovkou nejvýznamnějších osobností politiky, vojenství, vědy, kultury a podnikání.

Certifikáty
Publikace