Kauza pedagog dr. Balík versus ZŠ Znojmo a starosta města Znojma (zřizovatel)

Vážený pane zástupce,

Jménem Masarykovsko-baťovské akademie, jejímž zakladatelem a gestorem je mjr.PhDr.Stanislav Balík, vznášíme podnět pro vydání obecného stanoviska k případu dehonestace a etické diskriminace jmenovaného v případě řízení Školské inspekce a Státního úřadu inspekce práce.Nežádáme o zpětné prošetřovaní případu již u Vás monitorovaného.

Náš podnět se týká jedné stránky případu, již nesledovalo vyšetřování Školské inspekce,ale sledovalo ji vyšetřování Inspekce Státního úřadu inspekce práce. Zatímco školská inspekce případ sledovala jen po stránce pracovně právních vztahů a nesledovala pozici školní inspektorky Ing. M. v případě dehonestace dr.Balíka na ZŠ Znojmo, opak byl pravdou v případě vyšetřování Státního úřadu inspekce práce Ta se k etice případu postavila čelem, bedlivě případ vyšetřila po všech stránkách, a dala plně za pravdu stěžovateli dr. Balíkovi. Nejenže uznala neudržitelnost a "nevhodnost" jednání kontrolované osoby, tj Ing.M.,ale "důrazně upozornila" vedení ZŠ Znojmo na "neopakovatelnost" takového přístupu a jednání zástupkyně ředitelství ZŠ Znojmo Ing.M. v daném případě tak, aby nedošlo k snížení důstojnosti stěžovatele, tj. k jeho dehonestaci daným jednáním, v daném případě k roztrhání jeho vlastního písemného hodnocení učiva v hodině českého jazyka na příkladu slohového článku o M.J.Husovi paní inspektorkou. Navíc dle stěžovatele inspektorka tvrdila, že vů i němu bude uplatňovat stejně urážlivý postoj i v budoucnosti,to jest,že opakovaně bude trhat jeho hodnocení do doby,než uzná vše za přípustné.

Podle nás zástupců Masarykovsko-baťovské akademie, sice Státní úřad ispekce práce připad vyřešil exaktně a s ohledem na etiku, věc však nebyla dotažena do konce. Zatímco Státní úřad inspekce důrazně de facto pokáral kontrolované osoby, tj. Ing.M. a její nadřízenou, ředitelku Mgr.J., nevyžádal omluvu pro stěžovatele. Patrně proto, že automaticky (?) předpokládal, že kontrolované soby uznají svůj nedostatek a panu dr.Balíkovi se omluví. Nestalo se tak. Kontrolované osoby v sobě nenašly až doposud ani účinnou lítost, ani profesní pokoru, a stěžovateli nedaly žádnou etickou satisfakci. Totéž se nestalo ani se strany zřizovatele, starosty města Znojma, což pokládáme za obzvláště alarmující. I on obdržel zprávu stěžovatele o této kauze,a ani on nebyl schopen příslušné reflexe.

Podle nás, zástupců Masarykovsko-baťovské akademie případ obecně zasahuje do lidských a občanských práv stěžovatele tím,že nebyla řešela etika případ, že došlo k frapantní dehonestaci stěžovatele jako pedagoga a současně zastánce idejí masarykovského státu. Dr.Balík jako pedagog se snažil žákům v hodině slohu přímo na základě učebnice pro 7.ročník ZŠ zobrazit profil M.J.Husa vedle učebnicového článku o M.J.Husovi též ukázkou z filmu Jan Hus. A toto vše odsoudila inspektorka Ing.M doslova jako jakýsi profesní úlet (!) šikovatelským poukazem na údajný rozpor hodiny slohu a hodiny dějepisu. Stěžovatel totiž učil oba předměty.

K řečenému zastáváme toto stanovisko: Není možné,aby v demokratickém právním státě se pedagog vůči druhému pedagogu choval ve stylu starorakouského vojenského šikovatele, cenzora historické reálie národních dějin! To odporuje přinejmenším dobrým mravům,a právě toto hrubě zanedbalo vedení školy. Toto vše souvisí s obecným úpadkem mravů ve státě, který strpí dehonestaci a destrukci presidentské standarty s heslem husitského krále "Pravda vítězí". Místo pokory v kauze, místo účinné lítosti, "roztržení žíněného roucha a pochodu bosky do etické Canossy", kontrolované osoby ignorovaly upozornění Státního úřadu inspekce práce a postiženému dr.Balík ovi se do dnešního dne neomluvily.

Proto se obracíme na Vás pane dr.Křečku se žádostí o zaujetí obecného stanoviska k případu po stránce etické. Za závažný nedostatek na základních školách všeobecně pokládáme stav,kdy neexistuje etický orgán - etická profesní komise - tak,jak je tomu například na vysokých školách,kde jsme takto zvítězili v případě zesnulého prof.Hrocha v kauze fašistického anonyma. Tím nechceme vyvolat dojem žádosti o nárůst další byrokracie ve školách I.a II.stupně, nýbrž o uvážení zavést na těchto školách hodnocení etické stránky pracovně právních vztahů, nikoli jen stránky ekonomické a profesně faktografické již stávajícími orgány. To se doposud dle nás neděje,nebo se děje v míře nedostatečné - jak ukázal i náš případ. Domníváve se, i tento tristní případ porušení profesní etiky na ZŠ Znojmo za blahovolné nečinnosti zřizovatele - konkrétně pana starosty města Znojma - může úřadu ombudsmana posloužit jako výstraha a varování v oboru školství, jehož stav podle nás nutně vyžaduje aplikaci republikánské masarykovsko-benešovské státoprávní tradice v duchu tradic národních

Zdálo by se, že je případ uzavřen. Po pracovně právní stránce údajně nedošlo k poškození stěžovatele,a opakování přídadu nastat nemůže,protože stěžovatel ukončil dle smlouvy pracovní pomer s jmenovanou školou. Řečeno slovníkem Nejvyššího soudu v jiných kauzách, ZŠ Znojmo vyvolala dojem uzavřeného případu. Podle nás však případ má stránku neuzavřenu a to je ona stránka,jež dehonestovala dr. Balíka, stránka etická. I proto žádáme Vás, pane doktore Křečku, o zaujetí obecného stanoviska. Domníváme se, všechno zlé je k něčemu dobré,a tak i rozbor tohoto případu Úřadu ombudsmana poslouží nejen jako příklad z praxe,ale i výstraha,aby se podobné věci v budoucnosti neopakovaly.

Příloha: Vyšetřovací spis Státního úřadu inspekce práce, k rukám dr.Křečka

Zástupce pověřený Masarykovsko-baťovskou akademií

PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, prom.historik

Brno dne 26.6.2019

Důvody protestní hladovky proti závažným pochybením ředitelky ZŠ Jahodové

Jmenuji se PhDr. Stanislav Balík (major v záloze) a jsem učitel na základní škole Václavské náměstí 8 ve Znojmě. Po celý svůj život jsem sloužil v naší armádě v duchu našich legionářů a ideálů našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. Jsem absolventem prestižního kurzu pro vyšší důstojníky v Hamburgu a řady dalších kurzů v Německu a USA. Podílel jsem se na přípravě našich vojáků, kteří byli vysílání do zahraničních misí a do struktur NATO. Za svou službu jsem obdržel řadu vyznamenání a ocenění. Pořádal jsem přednášky o islamistickém terorismu a o bezpečnostních hrozbách pro Evropu. Zastával jsem řídící funkce na Vojenské akademii ve Vyškově a svoji kariéru v armádě jsem ze zdravotních důvodů ukončil na Univerzitě obrany na katedře leadershipu v Brně.

V minulém roce jsem organizoval konferenci v Luhačovicích ke stému výročí Československa pod záštitou prezidenta republiky. Od listopadu jsem se stal učitelem na základní škole, kde jsem otevřeně hovořil o svém vlasteneckém přesvědčení a o tom, že podporuji politiku prezidenta Zemana. V lednu tohoto roku jsem se stal terčem svévolné šikany ze strany vedení školy. V důsledku tohoto pronásledování jsem musel vyhledat lékařskou pomoc a od té doby jsem v pracovní neschopnosti. Celkem deset zaměstnanců školy, kteří jsou charakterní a čestní lidé, se stalo obětí čistek nového vedení, které nastoupilo od září minulého roku.

Na protiprávní chování vedení školy jsem si stěžoval na ministerstvu školství, Inspektorátu práce a Veřejné ochránkyni práv. Marně, nikde jsem se nedovolal, přestože jsem upozornil na protiprávní jednání, které proběhlo vůči zaměstnancům a dětem základní školy. Při výletě v Praze paní ředitelka Jahodová poslala dvě děti, protože údajně zlobily, svévolně linkovým autobusem bez pedagogického dozoru z Prahy do Znojma. Zmiňovaný případ je pouze špičkou ledovce protiprávního a nemorálního jednání vůči dětem. Za mé pravdivé stížnosti mi dne 7. 6. 2019 byla doručena výpověď od vedení základní školy Václavské náměstí 8 do konce června.

Protože se u žádné státní instituce nemůžu dovolat svých práv a spravedlnosti rozhodl jsem se vstoupit do časově neomezené protestní hladovky, kterou zahájím 18. 6. 2019. Pan starosta byl o všem dvakrát podrobně informován, ale zřejmě má svůj osobní zájem na udržení paní ředitelky Jahodové ve funkci. Můj druhý doporučený dopis mi dokonce vrátil neotevřený, čímž dokázal svůj osobní zájem na udržení paní ředitelky Jahodové ve funkci. Požaduji však důsledně odstoupení paní ředitelky Jahodové. Obracím se ke všem, kterým není lhostejná budoucnost našich dětí, aby můj boj proti nemorálnímu a protiprávnímu jednání paní ředitelky podpořili svým podpisem pod tuto výzvu.

Dopis panu starostovi

Vážený pane starosto,

dovolte, abych se Vám v krátkosti představil. Jsem zaměstnanec základní školy na Václavském náměstí 8. Zaměstnancem školy jsem od 12. listopadu roku 2018. Od 9. ledna 2019 jsem se stal obětí nevybíravé šikany ze strany vedení školy. V důsledku těchto ústrků mi vznikly vážné zdravotní problémy, a proto jsem od 22. ledna 2019 v pracovní neschopnosti. Na protiprávní chování vedení školy jsem si stěžoval na inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj. Obětí protiprávního jednání a mocenské zvůle ze strany vedení školy se již stalo celkem osm zaměstnanců školy.

Inspekce práce probíhala na škole od 13. května. Již 14. května jsem se stal opět obětí šikanózního jednání. Byl jsem důrazně vyzván k vrácení klíčů od školy. Toto protiprávní chování vedení školy vedlo ke zhoršení mého zdravotního stavu. Napsal jsem již svoji druhou stížnost na inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, ve kterém si důrazně stěžuji na toto jednání.

Pane starosto, nikdy ve svém profesním životě jsem se s podobným jednáním nesetkal. Mám za sebou dvacet pět let pedagogické praxe ve vedoucích funkcích v našem vojenském školství a jsem šokován neprofesionalitou a amorálností vedení školy na základní škole. Jsem absolventem prestižní školy v Hamburku pro vyšší důstojníky a řady kurzů k problematice vedení lidí v Německu a USA. Byl jsem špičkovým odborníkem na mediální komunikaci, který školil politiky a generály z ministerstva obrany, vedl jsem kurzy určené pro přípravu našich vojáků do zahraničních misí a pro práci ve strukturách NATO. Svoji kariéru v armádě jsem ukončil na Univerzitě obrany v Brně na katedře leadershipu. Musel jsem odejít ze zdravotních důvodů, ale minulý rok jsem organizoval mezinárodní konferenci ke stému výročí Československa pod záštitou prezidenta, předsedy poslanecké sněmovny a předsedy senátu. Jsem předsedou Česko-slovenského výboru a konference se zúčastnila celá řada osobností od nás i ze Slovenska.

Pane starosto, v současné době připravuji dokument pro ministra školství, Veřejného ochránce práv a pro případný soudní spor s vedením základní školy. To jak se vedení školy chová ke svým zaměstnancům je trestuhodné a skandální. To, jak se chová k žákům je však pohoršující a protiprávní. Při výletu do Prahy byly dva žáci posláni zpět do Znojma linkovým autobusem bez pedagogického dozoru. Přímo v Praze, o tom rozhodla paní ředitelka Jahodová na doporučení paní učitelky Bulantové. Bylo ohroženo zdraví a životy dětí. To je však pouze špička ledovce protiprávního jednání vůči znojemským dětem. Vše mám zdokumentováno a připraveno pro zmiňované orgány.

starosto, současná situace na základní škole je neudržitelná. Jsem přesvědčen o tom, že paní ředitelku Jahodovou je nutné odvolat z funkce a začít řešit všechny problémy, které se za poslední rok ve škole nahromadily. Jsem připraven Vám pomoci s řešením této situace.

S úctou
v Brně 19.5.2019
PhDr. Stanislav Balík
Oblastní inspektorát práce

Dobrý den,

žádám Vás o prošetření situace na Základní škole Václavské náměstí 8 ve Znojmě. Nedostal jsem žádné vyrozumění inspekční komise a situace ve škole je ještě mnohem horší, než byla v době, kdy jsem psal svou první stížnost. V úterý 14. 5. 2019 na mě byl telefonicky činěn nátlak, abych vrátil klíče od školy. Můj psychický zdravotní stav se tak ještě zhoršil. Šikanování ve škole se stalo pro mou osobu již neúnosné.

V případě, že se skandální situace nebude řešit, budu nucen žádat o pomoc Veřejného ochránce práv ČR.

S úctou
v Brně 19.5.2019
PhDr. Stanislav Balík
Dopis o hladovce

Vážený pane starosto,

minulý týden jsem odeslal dopis paní doktorce Šabatové a seznámil jsem jí pravdivě se situací na základní škole Václavské náměstí 8 ve Znojmě. V tuto chvíli byly informovány všechny orgány státu a státní správy. Protože jsem se rozhodl bojovat za lidská práva svá, zaměstnanců školy, ale především našich dětí přistupuji k dalšímu kroku.

Paní ředitelka je stále ve své funkci a pokračuje ve stále stejném duchu, který je jí vlastní. Na základě těchto skutečností jsem se rozhodl k poslednímu zoufalému kroku, který mi jako občanu této země zbývá. Pokud, pane starosto paní ředitelku Jahodovou neodvoláte z funkce do 18. 6. 2019 zahájím protestní hladovku proti zločinu na dětech, kterého se dopustila paní ředitelka Jahodová s paní učitelkou Bulantovou. O tomto svém kroku budu informovat všechny státní orgány a média.

V případě odvolání z funkce ředitelky paní Jahodové a její zástupkyně upustím od zmiňovaného kroku. Osud zaměstnanců a dětí základní školy je ve Vašich rukou pane starosto.

S úctou
v Brně 1.6.2019
PhDr. Stanislav Balík
Dopis prezidentovi

Vážený pane prezidente,

dovolte, abych se Vám v krátkosti představil. Od 12. listopadu 2018 Jsem zaměstnancem základní školy na Václavském náměstí 8 ve Znojmě. Od 9. ledna 2019 jsem se stal obětí brutální šikany ze strany vedení školy, v jejímž důsledku mi vznikly vážné zdravotní problémy, a proto jsem od 22. ledna t. r. v pracovní neschopnosti. Kvůli protiprávnímu chování vedení školy jsem podal stížnost na inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj. Nutno ještě dodat, že obětí protiprávního jednání a mocenské zvůle ze strany vedení školy se stalo celkem již osm zaměstnanců školy.

Šetření ze strany inspekce se na škole uskutečnilo od 13. května. Již 14. května jsem se však stal opět obětí šikany. Byl jsem důrazně vyzván k vrácení klíčů školy. Toto protiprávní chování vedení školy vedlo k opětovnému zhoršení mého zdravotního stavu. Jsem skutečně šokován jeho neprofesionalitou a amorálností, napsal jsem proto již svoji druhou stížnost na zmíněný inspektorát práce, ve které si na toto jednání důrazně stěžuji.

Pane prezidente, ve svém profesním životě jsem se nikdy s podobným jednáním nesetkal, a to mám za sebou dvacet pět let pedagogické praxe ve vedoucích funkcích v našem vojenském školství. Jsem absolventem prestižní školy v Hamburku pro vyšší důstojníky a řady kurzů k problematice řízení lidských zdrojů, konaných v Německu a USA. Byl jsem špičkovým odborníkem na mediální komunikaci, jenž školil politiky a generály z ministerstva obrany, vedl jsem kurzy určené pro přípravu našich vojáků do zahraničních misí a pro práci ve strukturách NATO. Svoji kariéru v armádě jsem ukončil na Univerzitě obrany v Brně na katedře leadershipu, a to ze zdravotních důvodů. Přesto jsem v minulém roce organizoval mezinárodní konferenci ke stému výročí Československa, konanou pod záštitou prezidenta České republiky, které se zúčastnila celá řada osobností od nás i ze Slovenska. Jsem též předsedou Česko-slovenského výboru. V tomto roce budu pořádat diskusní fórum v Brně za účasti profesora Staňka, docenta Robejška a profesora Zeleného. Píši knihy a organizuji přednášky o nebezpečí islamistického terorismu a islamizaci Evropy.

Pane prezidente, odeslal jsem dopisy se stížností na ministerstvo školství a veřejné obhájkyni práv. Nejsem schopen se nikde svých práv dovolat. To, jak se vedení školy chová ke svým zaměstnancům, je trestuhodné a skandální. To, jak se chová k žákům, je však zločinné. Např. při výletu do Prahy byli odsud dva žáci posláni do Znojma linkovým autobusem bez pedagogického dozoru. Přímo v Praze, o tom rozhodla paní ředitelka Jahodová na doporučení paní učitelky Bulantové. Bylo tak přirozeně ohroženo zdraví a životy dětí, nehledě na absenci dohledu na nezletilé. To je však pouze špička ledovce podobného protiprávního jednání vůči dětem na této škole.

Pane prezidente, současný stav na základní škole je neudržitelný. Jsem přesvědčen o tom, že paní ředitelku Jahodovou je nutné co nejdříve odvolat z funkce a začít řešit všechny problémy, které se zde za poslední rok nahromadily. Starosta města Znojma byl mnou o všem informován, a přesto paní ředitelka Jahodová dále setrvává ve své funkci a pokračuje v šikanování zaměstnanců a dětí.

Protože jsem vyčerpal všechny zákonné možnosti své obrany proti mocenské zvůli paní ředitelky Jahodové a byl jsem pronásledován za svou stížnost a mám být na konci června propuštěn, rozhodl jsem se 18. června zahájit protestní hladovku za odvolání paní ředitelky Jahodové z funkce.

Pane prezidente, jako major naší armády v záloze se obracím na Vás jako vrchního velitele, který je pro mne poslední zárukou právního státu v naší republice. Všechny ostatní instituce státu selhaly. Paní ředitelka se ve svém protiprávním a amorálním jednání cítí posilněna a proto se chystám k tomuto poslednímu zoufalému kroku jak docílit práva a spravedlnosti na základní škole ve Znojmě.

S úctou
v Brně 3.6.2019
PhDr. Stanislav Balík
Dopis hejtmanovi

Vážený pane hejtmane,

dne 18. června 2018 vstoupím do protestní hladovky proti protiprávnímu a nemorálnímu chování paní ředitelky Jahodové ze základní školy Václavské náměstí 8. Přikládám dva dopisy, které jsem poslal znojemskému starostovi panbu Janovi Groisovi. Druhý můj dopis pan starosta odmítl převzít a toto jeho počínání dokládám. Při vážnosti a odpovědnosti jeho funkce to považuji za velmi zvláštní a neváhám říci i za nezodpovědné. Od doby mého prvního dopisu panu starostovi se situace ve škole nadále výrazně zhoršila. Celkově bylo různými způsoby profesně postiženo již deset zaměstnanců znojemské školy. Všichni charakterní zaměstnanci školy jsou vystavováni pracovními a personálnímu tlaku a totalitní zvůle tak dosahuje nebývalých rozměrů. A to je v dnešních demokratických poměrech nepřijatelné a neomluvitelné.

Pan starosta se evidentně rozhodl podporovat paní ředitelku Jahodovou za každou cenu. Má hladovka je zaměřena také proti jeho neprofesionálnímu jednání. Pane hejtmane, věřím, že zjednáte v této závažné kauze nápravu a tak se dovolám spravedlnosti nejen já, ale prostřednictvím svých rodičů i děti základní školy a v širším slova smyslu i celá znojemská veřejnost.

S úctou
v Brně 10.6.2019
PhDr. Stanislav Balík